Käsityö

Lapuan taidekoulu antaa yleisen oppimäärän mukaista käsityötaiteen perusopetusta. Oppilas saa päättötodistuksen opinnoistaan suoritettuaan kokonaistuntimäärän, joka on yhteensä 500 oppituntia. Yleiseen oppimäärään ei lueta varhaisiän opintoja. Opintoryhmät kokoontuvat kansalaisopiston tiloissa Paukussa kerran viikossa 7-12 hengen ryhmissä.

Lasten ja nuorten käsityön perusopetus

Opetus on tavoitteellista ja etenee vaiheittain. Opetuksen sisällöissä huomioidaan oppilaiden ikä ja kehitysvaihe.

Yhteiset opinnot ovat 8-13 -vuotiaille, viiden lukuvuoden aikana opetusta on 50-75 tuntia/lukuvuosi, 2-3 oppituntia/viikko.

Yhteisten opintojen tavoitteena on monipuolinen käsityön perustaitojen omaksuminen, käsityöprosessin eri vaiheiden, suunnittelun, valmistuksen ja arvioinnin toteuttaminen, luovan ongelmanratkaisutaidon kehittäminen ja itsetunnon vahvistaminen. Toiminnan tavoitteena on myös perinteen ja ympäristöarvojen huomioiminen.

Teemaopinnot eli työpajat, 13-18 -vuotiaille, kahden lukuvuoden aikana opetus noin 100 tuntia/lukuvuosi, 3-4 oppituntia/viikko.

Syventävissä opinnoissa opiskelija kehittää taitojaan ja tietojaan joko yhdellä tai useammalla käsityön osa-alueella. Oppilaan näkemys ja persoonallinen ilmaisu tulee esiin hänen itse suunnittelemissaan ja valmistamissaan tuotteissa. Luonnon esteettinen kokeminen antaa ideoita taiteen ohella myös käsityölle. Eettinen kasvatus tulee käsityössä esille toiset huomioivan toiminnan lisäksi myös pohdittaessa kestävän kehityksen periaatteiden merkitystä materiaalin ja tuotteen kiertokulussa. Käsityössä tehtäviä valintoja tarkasteltaessa otetaan huomioon myös toiset ihmiset ja luonto.

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS AIKUISILLE ALKOI syksyllä 2014

Uusi kurssi alkaa seuraavan kerran syksyllä 2017.

Käsityön taiteen perusopetus on tavoitteellista ja pitkäjänteistä oman käsityöilmaisun kehittämistä. Se perustuu valtakunnalliseen visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaan ja on aikuisille suunnattua opetusta. Opinnot kestävät 3 vuotta ja niiden laajuus on 20 opintopistettä. Opintoihin voi hakeutua jokainen käsityöilmaisusta kiinnostunut. Ennakkotietoja ja taitoja ei edellytetä.

Opinnot toteutetaan pääosin iltaisin lähiopetuksena, lisäksi opintoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä ja syventäviä opintoja, jotka toteutetaan viikonloppukursseina. Opinnoissa tutustutaan laajasti eri käsityömateriaaleihin ja työtapoihin. Kuitenkin lähtökohtana on kokemuksellinen ja kokeileva työskentelytapa ja tavoitteena löytää oma käsityöllinen ilmaisutapa. Käsityön taiteenperusopetuksen opinnot tarjoavat tavoitteellisen käsityöharrastuksen lisäksi valmiuksia työelämään ja opintoja voi hyödyntää käsityöalan opintoihin hakeuduttaessa.

DSC081172

Millaista on opiskella meillä?