Oppilaan kotiväelle

Mitä hyötyä Taidekoulusta on?

Taidekoulussa opiskeleminen kehittää muun muassa lapsen motoriikkaa, keskittymiskykyä, itsetuntemusta, ilmaisu-, havainnointi- ja arviointikykyä, ryhmätyötaitoja, luovuutta sekä kulttuurista osaamista. Näistä kaikista taidoista on lapselle hyötyä elämässä kokonaisvaltaisesti, niin opinnoissa kuin muussakin vuorovaikutuksessa sekä tulevaisuuden ammateissa. Taiteen perusopinnot rakentavat osaamista ja edellytyksiä pyrkiä jatko-opintoihin etenkin taiteiden sekä niitä soveltaville aloille. Taideopinnoista lapsi voi saa myös ystäviä sekä antoisan ja kehittävän, koko elämän mittaisen harrastuksen.

Vanhempien tuki

Taidekoulussa kunnioitetaan jokaisen lapsen ainutkertaista tapaa ilmaista itseään. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset erot, aiemmat kokemukset sekä tuetaan oppilaan kehittymistä hänen omista lähtökohdistaan. Opettajan tehtävä on tukea oppilasta ja oppilaan oppimista. Vanhempien kiinnostus ja kannustus ovat myös tärkeitä. Ne kertovat lapselle, että hänen osaamistaan ja persoonallisuuttaan arvostetaan. Sekä vanhempien että oppilaiden on hyvä muistaa, että tie taitojen oppimiseen ja omaan taiteelliseen ilmaisuun on pitkä ja välietappeja on monta.

Yhteystiedot ajan tasalla

Ilmoitamme tuntien peruuntumiset tai muut yllättävät muutokset tekstiviestein. Myös hätätapausten vuoksi on tärkeää, että kansalaisopiston toimistossa on perheen / huoltajan ajantasaiset yhteystiedot. Ei kiireellisessä viestinnässä käytämme sähköpostia. Muista ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon mahdollisista osoite-, puhelin- ja nimimuutoksista.

Turvallisuus ja vakuutukset

Toivoisimme, että vanhemmat / huoltajat kertoisivat joko rehtorille tai opettajalle, jos oppilaan terveydentilaan tai elämäntilanteeseen liittyy jotain sellaista, mikä tulisi ottaa huomioon opetuksessa. Oppilaiden yksityisasiat käsitellään luottamuksellisesti.

 

Taidekoulun oppilaat on vakuutettu tapaturmien varalta. Tapaturmista tulee ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon mahdollisimman pian.

 

Kulttuurikeskus Vanha Paukku ei ole esteetön tila. Tämä kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi pyörätuolilla liikuttaessa.

Tuntien alkaminen ja loppuminen

Oppitunnit alkavat ja loppuvat täsmällisesti. Turvallisuussyistä emme päästä oppilaita luokkiin ennen oppitunnin alkamista, vaan oppilaat odottavat käytävällä. Toivomme, että etenkin pienimmillä oppilailla olisi mukanaan saattaja.

Tunneilla olo

Kaikilla taiteenaloilla toiminta on  sellaista, että päällä on hyvä olla rennot ja mukavat vaatteet. On hyvä myös huomioida, että vaikka suojavaatteitakin käytetään, pienet ja vähän isommatkin taiteilijat voivat sotkea vaatteensa, joten ei laiteta ykkösvaatteita taidekouluun.

Poissaolot ja opintojen keskeyttäminen

Taidekoulun opintojen etenemisen tärkein seikka on läsnäolo opinnoissa. Mikäli poissaoloja on paljon, voi oppilas anoa opiskeluajan pidentämistä yhdellä lukuvuodella. Toisinaan järjestämme esimerkiksi kesäkursseja, joilla voi korvata “rästiopintoja”. Myös välivuoden pitäminen opinnoista on mahdollista. Jos oppilas keskeyttää opintonsa kesken lukuvuoden, siitä on ilmoitettava välittömästi kansalaisopiston toimistoon. Opiskelupaikan voi menettää, jos edellinen lukukausimaksu on suorittamatta seuraavan lukukauden alkaessa.

Maksut

Taideopintojen Kurssimaksu sisältää opetuksen sekä  lapsilla ja nuorilla myös käytettävät materiaalit.  Maksu laskutetaan pääsääntöisesti kerran lukuvuodessa syksyllä. Jos toivot muunlaista maksuaikataulua, ota yhteys opiston toimistoon.

 

Lapuan kansalaisopiston opistolaiskunta voi myöntää hakemuksesta tukea taidekoulun oppilaan kurssimaksuun perheen taloudellisen tilanteen heikkenemisen vuoksi. Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan Opistolaiskunnan puheenjohtajalle. ks. www.opistolaiskunta.fi

Hyväksilukeminen

Muualla suoritettuja taiteen perusopetuksen opintoja voidaan lukea hyväksi mikäli ne vastaavat kyseisen taiteenalan yleisen oppimäärän tavoitteita ja sisältöjä. Toimita todistusjäljennökset kansalaisopiston toimistoon. Hyväksilukemisesta tekee päätöksen rehtori.

Entä jos lapsi ei viihdy?

Joskus voi käydä niin, että lapsi tai hänen vanhempansa huomaavat, että taideharrastus ei sittenkään ole meidän juttu. Pyydämme, että otatte yhteyttä joko opettajaan tai rehtoriin. On kaikille osapuolille hyödyllistä, että tilannetta pohditaan yhdessä ja etsitään sille parasta ratkaisua. Yksi ratkaisu voi olla esimerkiksi taiteenalan vaihtaminen.

 

Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muuhun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma.

Kiusaamisen estäminen

Taidekoulussa on ehdoton nollatoleranssi kaiken kiusaamisen suhteen. Jos lapsesi kokee kiusaamista tai näkee sellaista, ottakaa välittömästi yhteys ryhmän opettajaan tai rehtoriin.