Teatteritaide

Lapuan taidekoulu antaa yleisen oppimäärän mukaista teatteritaiteen perusopetusta. Oppilas saa päättötodistuksen opinnoistaan suoritettuaan kokonaistuntimäärän, joka on yhteensä 500 oppituntia. Yleiseen oppimäärään ei lueta varhaisiän opintoja. Opintoryhmät kokoontuvat Nuorisotalolla kerran viikossa 7-12 hengen ryhmissä.

Perusopinnot 7-11 -vuotiaille, viiden lukuvuoden aikana opetusta 60-90 tuntia/lukuvuosi, 2-3 oppituntia/viikko.

Syventävät opinnot eli työpajat, 12-20 -vuotiaille, kahden lukuvuoden aikana opetus noin 100 tuntia/lukuvuosi, 3-4 oppituntia/viikko.

Teatteritaiteen perusopetus on draama- ja teatterikasvatusta. Draamakasvatuksen lähtökohtana on oppilaan oman ilmaisun ja draamallisen ajattelun kehittäminen ja tutkiminen sosiokulttuurisesta näkökulmasta sekä ryhmälähtöinen työskentely.

Teatteritaiteen opetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden opiskella pitkäjänteisesti teatteritaidetta. Opiskelu luo edellytykset elinikäiselle harrastukselle ja antaa valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkilökohtaista kehitystä ja rohkaista oppilasta luovuuteen, taiteelliseen ajatteluun ja toimintaan paitsi teatteriharrastuksessa, myös muissakin elämän osa-alueissa.

Oppilaille pyritään antamaan mahdollisimman laaja kuva teatterista ja sen harrastamisesta sekä sen parissa työskentelemisestä. Opetuksessa ei keskitytä pelkästään näyttelemiseen vaan myös muihin teatterin osa-alueisiin, niiden tärkeyttä yhtään väheksymättä.

Tavoitteena on kasvattaa monipuolisia teatterin harrastajia, jotka kykenevät jatkossa itsenäisesti valmistamaan teatteriesityksen kaikki sen osa-alueet huomioiden.

Draamakasvatukseen sisältyy mm. draamaleikit, improvisaatio, ideasta esitykseen, teatteriesityksen valmistaminen, prosessidraamaa ja työpajateatteria.

Baletti1-1024x576

Millaista on opiskella meillä?