Varhaisiän opinnot

Varhaisiän opinnot ovat yhteisiä kuvataiteen ja käsityön opintoja.

Opetusryhmät ko­koontuvat Vanhan Pau­kun kulttuurikeskuk­sessa kansalaisopiston tiloissa kerran viikossa iltapäivisin ja iltaisin. Ryhmien koko on 7-12 opiskelijaa ryhmää kohden.

Alle kouluikäinen lapsi voi osallistua varhaisiän opin­toihin ennen taiteen perusopetuksen opintojen aloittamista kuvataiteessa ja käsityössä. Varhaisiän opinnot kannustavat lasta jatkamaan taiteen perusopintoihin ja luovat pohjaa aktiiviselle taiteen harrastamiselle. Ne eivät sisälly laskennallisesti taidekoulun taiteen perusopetuksen yleisiin oppimääriin.

Varhaisiän opinnoissa työskentely on kokonaisvaltaista ja toiminnallista sekä moniaistista ja elämyksellistä. Keskeistä on leikki ja tekemisen ilo sekä monipuolisten havaintojen tekeminen ja niiden käyttäminen kuvallisessa ja draamallisessa työskentelyssä. Lapsi harjoittelee toisten huomioon ottamista ja työhön keskittymistä sekä edellytystensä mukaan myös omasta työtilasta ja -välineistä huolehtimista. Hän harjoittelee myös ajatustensa ja tunteidensa ilmaisemista monipuolisesti eri taiteenalojen keinoin. Opetuksen sisällöt suunnitellaan huomioiden oppilaiden ikä ja kehitysvaihe. Opinnot luovat samalla pohjaa tuleville kuvataiteen ja käsityön opinnoille.

varhais_etusivu_kuva

Millaista on opiskella meillä?